រកឃើញ​សញ្ញា​ថ្មី​មួយ​សង្ស័យថា ជា​របស់​នាវាមុជទឹក​អា​ហ្សង់​ទីន ដឹក​មនុស្ស​៤​នាក់ ហើយ​កំពុង​បាត់​ខ្លួន​ – CEN