កម្ពុជា និង​ILO លើកកម្ពស់​ស្តង់ដារ​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ការងារ ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ – CEN