ចិន​នឹង​បន្ដ​ជំនួយ​ឱ្យ​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែន​កោះ​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN