រដ្ឋ California ចង់ហាមឃាត់មិនឱ្យភោជនីយដ្ឋានលក់ទឹកក្រូចដល់ក្មេងៗ – CEN