ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ដ​អគ្គិសនី​៤​ថ្ងៃ ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្ដាល ពី​ថ្ងៃ​២៣ ដល់​២៦​វិច្ឆិកា​ – CEN