ហ្វូង​អូ​ទ្រូ​ស​ស្រេកឃ្លាន វាយលុក​ចូល​ប្រជុំជន​នៅ​អូស្ដ្រាលី​ – CEN