កន្ទុយលេខ​វៀតណាម ដែល​លាក់​ពួន​ពង្វក់​ព​ល​រដ្ឋ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ពាក់ព័ន្ធ​អ្នកណាខ្លះ​? – CEN