មន្ត្រី​គណបក្ស​ទាំង​១៦ នឹង​ទទួលបាន​នូវ​តំណែង​បន្ថែម ជា​ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN