ទម្រាំ​នឹកឃើញ​អាយុ ៣៦​ឆ្នាំ​បាត់ ប៊ិះ​… ហួសពេល​! – CEN