ឪពុក​លើក​ស្លាក «​លក់​» កូនស្រីដើម្បី​យកលុយ​ព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​កូនប្រុស ឥឡូវនេះ គណនី​មូលនិធិ​ប្រមូលបាន​ពី​សប្បុរសជន​ត្រូវបាន​បង្កក​ – CEN