​ក្រុម​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស រួមគ្នា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អ្នកញៀន គ្រឿងញៀន​ – CEN