​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ធ្វើឡើង​ក្នុង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​ផ្ញើ​សារ​តាម​ទូរស័ព្ទ និង​ប្រើ​កលល្បិច លាក់​លួច​បង្កប់ ក្នុង​បញ្ញើ​ប្រៃសណីយ៍​ – CEN