មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ដែនដី ដែល​បាន​ទៅ​ចាប់​ដី​រដ្ឋ​នៅ​តំបន់​មិនរ​រៀបរយ ធ្វើ​ផ្ទះ​ជួល​ប្រញាប់​ប្រគល់​មក​ឲ្យ​រដ្ឋ​គ្រប់គ្រង​វិញ ជាបន្ទាន់​ – CEN