​លោក រស់ ផា​រិទ្ធិ ៖ គណៈកម្ម​ការ​ដឹកនាំ​កំណែ​ទម្រង់​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​គឺជា​យន្តការ​ដ៏​សំខាន់​មួយ ដើម្បី​ធានា​ការគាំទ្រ​ដល់​ការអនុវត្ត​កិច្ចដំណើរការ​កំណែទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ នៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ – CEN