ប្រតិកម្ម​លើកដំបូង​របស់​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ ជាមួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​យោធា​ថៃ​ – CEN