ប៉ូ​លិស​ថៃ រឹបអូស​គ្រឿងញៀន​មានតម្លៃ ១,៤៨​ពាន់​លាន​បាត​ – CEN