ព្រោះតែ​ឪពុកម្ដាយ​បែកបាក់ ក្មេងប្រុស​ចិន​ម្នាក់​បាន​បោះបង់​ផ្ទះ លួច​ពួន​ក្រោម​សាក់​ស៊ី​រថយន្ដ​ធ្វើដំណើរ​ជាង​1.000 km – CEN