អង់គ្លេស គាំទ្រ​ចំពោះ​ការបង្កើត ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ផ្តល់ និង​ពិគ្រោះ​យោបល់ និង​បន្ត​ផ្តល់​ការអនុគ្រោះ​ពន្ធ​សម្រាប់​ទំនិញ​របស់​កម្ពុ​ជា​ – CEN