​អង់គ្លេស​នឹង​ខិតខំ​ពង្រឹង​កិច្ច​សហ​ប្រិត​បត្តិការ​ជាមួយ​កម្ពុជា​បន្ថែមទៀ​ត​ – CEN