កម្ពុជា អរគុណ​ចំពោះ​ថៃ ជួយ​សម្រួល​ដល់​ពលក​រ​កម្ពុជា ឲ្យមាន​ភាព​ល្អប្រសើរ​ជាង​មុន​ – CEN