នឹង​រៀបចំ​វត្ត​អារាម ឱ្យក្លាយ​ទៅ​ជា​វត្ត​ទេសចរណ៍​ដ៏​ទាក់ទាញ ដើម្បី​បង្កើន​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN