អាហារ ៥​ប្រភេទ​ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺលើសឈាម​ – CEN