​អង្គការ UNDP និង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន Green Leader Holdings រួម​គ្នា​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ដំឡូង​មី​កម្ពុជា​ – CEN