ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ ផលិតផល​សូត្រ និង​ផលិតផល​កែច្នៃ​ដទៃទៀត​លើក​ទី​១២ – CEN