រដូវក្តៅ​ល្អ​សម្រាប់​សុខភាព​ច្រើនជាង​អ្វីដែល​អ្នក​គិត​ – CEN