​ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវបានផ្តល់ឈ្មោះ​ថា «​វីរនារី​ពីងពាង​» បន្ទាប់​ឡើង​សង្គ្រោះ​ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ជាប់​ប៉ែល​ប៉ោល​ខាងក្រៅ​ផ្ទះ​ជាន់​ទី​៥ ដោយ​គ្មាន​ឧបករណ៍​សុវត្ថិភាព​ – CEN