​ក្មេងស្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់នេះ មក​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​រាល់​យប់ គ្រប់​គ្នា​គិតថា​នាង​មក​សុំ​លុយ​អ្នកដំណើរ ប៉ុន្តែ​ការ​ពិតនាង​មក​ដើម្បី​បែបនេះ​សោះ​ – CEN