ចប់! អ្វីៗត្រូវបាន «បកអាក្រាត» នៅថ្ងៃនេះ ដោយសារតែល្បែង… (វីដេអូ) – CEN