ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ចិន​សែន​ក្បាល​ទឹក ចេកពងមាន់​ឡើងថ្លៃ​ – CEN