គួរ​ទទួល​អាហារ​ទាំង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន ព្រោះ​វា​អាច​សម្លាប់​កោសិកាមហារីក​បាន​ – CEN