មើល​អ្នក​គង្វាល មាន​ឆ្អឹង​រមូរ ដូច… ឫស​រុក្ខ​ជាតិ​! – CEN