ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ទៀត របស់​ប្រទេ​សស្វី​សស្វែងយល់​អំពី​សក្តានុព​ល​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN