លោក​Duterte និយាយថា ហ្វីលីពីន​មិនត្រូវ​ការ​យន្ដហោះ​ប្រតិកម្ម​F-16 របស់​អាមេរិក​ទេ ដោយ​ត្រូវ​ការទិញ​ប្រភេទ​យន្ដហោះ​កង្ហារ​ធុន​ស្រាល​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN