លោក ច​ន​រ៉ា​យ អនុប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន GE របស់​អាមេរិក នឹង​មាន​តួនាទី​ជា​ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN