​ស្រី្ដ​ម្នាក់​ប៊ិះ​បាត់​អាហារូបករណ៍​ហាត់​ការ​នៅ NASAព្រោះ​ហ៊ាន​ប្រាប់​បុរស​ម្នាក់​ឱ្យ​«​បិទមាត់​»​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​គាត់​ជា​ប្រធាន​NASA – CEN