ភាព​លាយឡំ​នៃ​វប្បធម៌​ជន​ជាតិចិន​នៅក្នុង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ – CEN