​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ប្រើ​ធម៌ក្តៅ​ចំពោះ​អ្នក​យក​ចំណី​ផ្លូវ​សាធារ​ណៈ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ – CEN