រដ្ឋមន្ត្រី​ពីររូប​លើកទឹកចិត្ត នារី​ឆ្នើម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ១៣៣​នាក់ ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN