ហួសចិត្ត! បុរសម្នាក់អង្គុយសុខៗ ស្រាប់តែស្រាតខោដល់ជង្គង់ និងបន្ទោរបង់លើកម្រាលរថភ្លើងភ្លាមៗ នៅចំពោះអ្នកដំណើរធុំក្លិនស្ទើរក្អួត – CEN