ជំរុញ​ឱ្យ​ការសិក្សា​ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា បាន​ច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា កាន់តែ​ប្រសើរ​ – CEN