ព្រះអង្គម្ចាស់​ដែល​មាន​បំផុត នៅ Saudi Arabia ក៏​ត្រូវ​ព្យួរ​ជើង​ឡើង​លើ​ដើម្បី​សួរ​ចម្លើយ​? – CEN