ជាប់គុក ព្រោះ​លួច​ដាក់បញ្ចូល​អ័រម៉ូន​បុរស​ឲ្យ​អ្នក​រួម​ការងារ​នារី​បរិភោគ​ – CEN