ប្រកួត​ជួញដូរ​ភាគហ៊ុន ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះដឹង និង​សមត្ថភាព របស់​និស្សិត​កម្ពុជា​ – CEN