គណបក្ស​ទាំង​២០ បង្ហាញ​ភាព​ចាស់ទុំ និង​គោរព​ច្បាប់ ការអនុវត្ត នូវ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN