ក្រុមហ៊ុន​Nissan ចាប់ផ្ដើម​ផលិត​រថយន្ដ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​អគ្គិសនី​នៅ​ចិន​ – CEN