បញ្ជូន​កម្មសិក្សាការី ទៅ​បម្រើ​ការងារ លើ​វិស័យ​សេវាកម្ម​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN