​រដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង​៖ ដោយ​គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​បាន​ទទួល​សំណុំរឿង​វិវាទ​ជា​ង ២.៦៥០ ហើយ​ទទួលបាន​អត្រា​ជោគជ័យ​ចំនួន ៧៥​ភាគរយ​ – CEN