ការ​បង្ហោះ និង​ចែករំលែក​វិញ្ញាសារ និង​អត្រាកំណែ បាន​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់​ដំណើរ​ប្រព្រឹត្ដទៅ នៃ​ការប្រឡង​ – CEN