​ប្រហែល​ភាពយន្ត​ហូលីវូត​ចូល​សណ្ឋិត ទើប​គាត់​ហ៊ាន​រមៀល​ខ្លួន​ឆ្លងកាត់​ខ្សែភ្លើង​ពី​…​ខាងក្រោម ចុង​ក្រោយ​ស្លាប់​! – CEN