ថៃ​ប្រកាសអាសន្ន ព្រោះ​សង្ឃ​ជាង​ពាក់កណ្ដាល​នៅ​ប្រទេស​នេះ​ធាត់​ស្អៀច ហើយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពុទ្ធសាសនិក​ធ្វើ​ចង្ហាន់​មាន​សាច់​តិច បន្លែ​ច្រើន​ – CEN